In

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע“ח-2017

  1. (א) נותן שירותי אשראי לא ייתן אשראי בפעם הראשונה, למקבל שירות שאינו מקבל שירות בסכום נמוך, בלא שזיהה את מקבל השירות ובלא שביצע לגביו הליך של הכרת הלקוח, לפי מידת הסיכון שלו להלבנת הון ולמימון טרור. נותן שירותי אשראי יערוך רישומים של פרטי הכרת הלקוח; לעניין זה, "הכרת הלקוח" – בין השאר, בירור מקור הנכסים הפיננסיים שלגביהם ניתנים השירותים, ובכלל זה מקור החזר האשראי וזיקתו של מקבל האשראי אל מי שהתחייב להחזיר את האשראי או מי שמבקש להחזיר את האשראי, עיסוקו של מקבל השירות, מטרת האשראי שניתן ואם סורב בעבר מקבלת אשראי מכל גורם שהוא מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון ומימון

טרור, לגבי תושב חוץ – גם בירור זיקתו לישראל וכן בירור אם הוא איש ציבור זר, לגבי איש ציבור זר שנותן האשראי סיווג אותו ברמת סיכון גבוהה – גם מקור משאביו הפיננסיים, ולגבי מי שהוא בעל עסק – גם סוג עסקיו.

(ב) (1) נותן שירותי אשראי לא ייתן אשראי בפעם הראשונה, למקבל שירות שאינו מקבל שירות בסכום נמוך, שהוא איש ציבור זר או במקרה שבו הנהנה הוא איש ציבור זר, אלא אם כן התקבל אישור לכך מנושא משרה בנותן שירותי האשראי; מתן אישור כאמור ייבחן לפי מידת הסיכון של מקבל השירות להלבנת

הון ולמימון טרור.

(2) התברר לאחר מתן שירותי אשראי כי מקבל השירות או הנהנה הוא איש ציבור זר, לא ייתן לו נותן שירותי האשראי, אשראי נוסף, עד לקבלת אישור מנושא משרה בנותן שירותי האשראי בהתאם להוראות פסקה (1).

(ג) ליישום סעיף זה, רשאי נותן שירותי האשראי לפעול לפי הטופס שבתוספת השנייה לעניין איש ציבור זר וטפסים נוספים שעליהם הורה הממונה.

  1. נותן שירותי אשראי יבדוק אל מול הרשימה –

(1) אם מצויים בה שם או מספר זהות של מקבל שירות, מיופה כוח, נהנה או בעל שליטה שפרטיו מצויים במאגר המידע הממוחשב שהוקם לפי סעיף 16(א); בדיקה כאמור תיערך כל אימת שהוסף ארגון או אדם לרשימה;

(2) אם מצויים בה שמותיהם של צדדים לפעולה, למעט אלה המנויים בפסקה (1); בפסקה זו –

"פעולה" – העברה של נכס פיננסי מישראל לחוץ לארץ או לאזור, או העברה של נכס פיננסי מחוץ לארץ או מהאזור לישראל;

"צד לפעולה" – מי שהוא אחד הצדדים לפעולה המבוצעת באמצעות נותן שירותי האשראי, ואולם לעניין פעולה הנעשית באמצעות שטר חוב או שיק – עושה השטר או מושך השיק, לפי העניין, וכן הנפרע בשטר או בשיק, לפי העניין.