בנקים וחברות כרטיסי אשראי

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשס"א-2001 הכר את הלקוח 2א. (א)  לא יפתח תאגיד בנקאי חשבון ולא יבצע פעולה שאינה נרשמת [...]

מנהלי תיקי השקעות

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א-2010 "הליך הכרת הלקוח" – בין השאר, בירור מקור הכספים המופקדים בחשבון [...]

חברי בורסה

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים), תשס"ב-2001 רישום פרטי הזיהוי (א)  לא יתקשר מנהל תיקים לשם ניהול חשבון מנוהל, בלא שירשום לגבי מי שמבקש להיות לקוח את פרטי [...]

זירות סוחר (Forex)

(א) לא תפתח חברה חשבון, מבלי שביצעה לגבי המבקש להיות בעל חשבון הליך של הכרת בעל החשבון, לפי מידת הסיכון שלו להלבנת הון ומימון טרור, ותערוך רישומים של פרטים אלה. (ב) לא תפתח חברה חשבון לאיש ציבור [...]

נותן שירותי אשראי

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע“ח-2017 (א) נותן שירותי אשראי לא ייתן אשראי בפעם הראשונה, למקבל שירות שאינו מקבל [...]

עורכי דין ורואי חשבון

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ה-2014 "איש ציבור זר" – תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ, לרבות בן [...]