In
  1. (א) לא תפתח חברה חשבון, מבלי שביצעה לגבי המבקש להיות בעל חשבון הליך של הכרת בעל החשבון, לפי מידת הסיכון שלו להלבנת הון ומימון טרור, ותערוך רישומים של פרטים אלה.

(ב) לא תפתח חברה חשבון לאיש ציבור זר, אלא אם כן התקבל אישור לכך מנושא משרה בחברה, לרבות מי שכפוף ישירות למנהל הכללי; מתן אישור כאמור ייבחן לפי מידת הסיכון של בעל החשבון להלבנת הון ולמימון טרור; התברר במהלך ההתקשרות כי בעל חשבון הוא איש ציבור זר, לא תבצע החברה פעולה בחשבון עד לקבלת אישור כאמור להמשך ההתקשרות.

(ג) חברה תבצע בקרה שוטפת לגבי הליך של הכרת בעל חשבון שביצעה עם תחילת ההתקשרות לפי מידת הסיכון של בעל החשבון להלבנת הון ולמימון טרור, ותעדכן את רישומיה לפי זה; התעורר ספק לגבי זהות בעל חשבון או לאמיתות מסמכי הזיהוי שנמסרו לחברה, תבצע החברה הליך של הכרת בעל חשבון פעם נוספת.

החברה תבדוק אל מול הרשימה –

(7) אם מצוי בה שם או מספר זהות של בעל חשבון, מורשה חתימה, נהנה ובעל שליטה, בחשבונות המנוהלים אצלו; בדיקה כאמור תיערך כל אימת שהחברה קיבלה הודעה על הוספת ארגון או אדם לרשימה או הוסף לחשבון בעלים, מורשה

חתימה, נהנה או בעל שליטה;

(3) אם שמותיהם של צדדים לפעולה אחרת, למעט אלה המנויים בפסקה (7), מצויים ברשימה; לעניין פסקה זו, "פעולה אחרת" – כל אחת מאלה:

(א) העברה אלקטרונית מישראל אל מחוץ לישראל ומחוץ לישראל לישראל או שמקורה ויעדה אינם בישראל אך בוצעה דרך ישראל;

(ב) העברה מישראל למדינה או לטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה, לרבות באמצעות תשלום שיקים שהציג מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור לפרעון;

איסור גילוי ועיון 73.

חובת בדיקה אל מול 77. הרשימה

16

(ג) העברה ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה לישראל, לרבות באמצעות תשלום שיקים שמשוכים על מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור;

(2) האמור בפסקה (3) לא יחול על העברות כאמור בפסקאות משנה (ב) ו-(ג) שבה, אם החברה קיבלה את ההוראה לביצוע העברה מאת מוסד ציבורי, תאגיד בנקאי או בנק ישראל, בין לעצמם ובין ללקוחותיהם.