In hebrew

שמונה טעויות נפוצות והמלצות ליישום תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון במשרדי עורכי דין ורואי חשבון

תיקון מס׳ 13 לחוק איסור הלבנת הון התש״ס-2000 (להלן: ״חוק לאיסור הלבנת הון״) ומכוחו צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי, למניעת הלבנת הון ולמימון טרור) (״הצו״) מטילים על עורכי דין ורואי חשבון חובות זיהוי, הכרת לקוח ובחינת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור לפני מתן ״שירות עסקי״.

היות ומדובר ברגולציה חדשה יחסית, עולות עדיין שאלות רבות בכל הקשור ליישום השוטף של תיקון 13 במשרדים השונים. מאז נכנס התיקון לתוקף, מספקת ליגלאפ כלי תוכנה ליישום פשוט אך מקיף ומקצועי של התיקון במאות משרדי עורכי דין ורואי חשבון (לרבות ב-20 מהמשרדים הגדולים בישראל). בין היתר מעדכנת ליגלאפ את לקוחותיה אודות התפתחויות רלוונטיות ברגולציה ובדבר התייחסויות שונות של הממונה על נותני שירות עסקי לשאילתות פומביות ופרטיות (בכפוף לאישור מאת הלקוח הפונה).

להלן מספר פעולות בהן נתקלנו, אשר – למיטב הבנתנו את ההתייחסויות הנ״ל ואת דברי החקיקה – מהוות טעויות נפוצות ביישום התיקון, וכן את תמונת המראה שלהן – המלצות ליישומו.

1. למלא את השאלון עבור הלקוח

טופס הכר את הלקוח ניתן למילוי על ידי הלקוח בלבד. עורך הדין רשאי לתת ייעוץ והסברים ללקוח לגבי השאלות אולם לא לגבי התשובות.

מערכת ליגלאפ מספקת הסברים ברורים ודוגמאות לכל שאלה, וכן ״מדריכה״ את הלקוח באופן אוטומטי לענות לשאלות הרלוונטיות לו בלבד. כך, נמנע הצורך ב״התערבות״ עורך הדין, בעוד הטופס ממולא כהלכה על ידי הלקוח.

2. לא ליישם את ההקלה בדבר ייצוג דיירים בעסקאות תמ״א 38

היות ועסקאות תמ״א 38 נופלות לקטגוריה של ״שירות עסקי״ הן מחייבות את המשרד המטפל בהן לקיים את החובות מכח הצו, כולל החתמת הלקוחות על טפסי ״הכר את הלקוח״. אולם, עולה השאלה האם על כל אחד מהדיירים לחתום על טופס נפרד.

בהתאם להקלה שפרסמה הממונה: ״בעסקאות תמ"א 38, תמ"א 38/2 או פינוי בינוי, ככל שלקוחות השירות העסקי הם הדיירים, ניתן להסתפק בהחתמת הדירות אך יש לציין את כלל בעלי הדירות כנהנים. ככל שלקוח השירות העסקי הוא היזם, ניתן להחתים את היזם בלבד ואין צורך בהחתמת בעלי הדירות״. (ההדגשות שלנו, ליגלאפ)

במזכר ששלחנו ללקוחותינו לאחרונה, עדכנו על פרוצדורה פשוטה לציון כלל בעלי הדירות כנהנים בסיטואציה זו, זאת בעקבות פניית אחד מלקוחותינו לממונה.

3. להימנע ממילוי חלק ״בירור לעניין איש ציבור זר״

בטופס ״הכר את הלקוח״ שעל הלקוחות למלא, קיים חלק שכותרתו ״בירור לעניין איש ציבור זר״ המכיל 5 שאלות נוספות עבור הלקוח. קיימים עורכי דין אשר סברו (בטעות, לטעמנו) כי רק לקוח שהינו איש ציבור זר בעצמו, או לקוח שהינו לכל הפחות תושב חוץ, צריך למלא את השאלות בחלק זה.

ההגדרה של "איש ציבור זר" בצו הינה: ״תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ, לרבות בן משפחה של תושב כאמור או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה; לעניין זה, "תפקיד ציבורי בכיר" – לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה״. למעשה, מטרת השאלות בחלק ״בירור לעניין איש ציבור זר״ הינה לאפשר לעורך הדין להבין האם הלקוח הינו איש ציבור זר כהגדרתו לעיל (כלומר, האם הוא בעצמו איש ציבור זר, האם יש לו קרוב משפחה שהינו איש ציבור זר וכו׳). לכן על כל לקוח למלא את החלק האמור בטופס.

מילוי הטופס באמצעות האשף הדיגיטלי של ליגלאפ מחייב אוטומטית את המשתמש למלא גם חלק זה, כך נמנע מילוי שגוי על ידי הלקוח.

4. להתעלם מההקלה לעניין ״לקוח חוזר״

החובות מכח הצו חלות בכל מקרה בו הֿינכם מתבקשים לבצע ״שירות עסקי״ עבור לקוחות (לדוגמא, בעסקה של קנייה של נדל״ן). עם זאת, קיימת הקלה בצו לעניין ״לקוח חוזר״ (כהגדרתו בצו), לפיה אין צורך במילוי נוסף של טופס ״הכר את הלקוח״ במקרה של לקוח חוזר כאמור בנסיבות מסוימות הקבועות בצו.

אשף ״שאלון פנימי שלב א׳ – האם מדובר בשירות עסקי״ של ליגלאפ מסייע למשרד לקבל אינדיקציה מהירה מהו היקף החובות החל בנסיבות הרלוונטיות.

5. לא לבצע ״הערכת סיכון להלבנת הון ולמימון טרור״ בכל עסקה

בהתאם להוראות הצו, בכל מקרה בו הינכם מתבקשים לבצע ״שירות עסקי״ עבור לקוחות יש לבצע הערכת סיכון להלבנת הון ולמימון טרור בקשר לעסקה הרלוונטית, ובמסגרת האמור לבדוק – בין היתר – האם שם הלקוח, שם בעל השליטה ושם הנהנה מצויים ברשימת ארגוני הטרור ופעילי הטרור, האם קיים קשר למדינות ברשימה השחורה (מתעדכנת תדיר), האם מתקיימים דגלים אדומים רלוונטיים ועוד.

אשף ״שאלון פנימי חלק ב׳ – האם מדובר בהלבנת הון״ של ליגלאפ מסייע למשרד לבצע את הבדיקות הנדרשות במסגרת הערכת סיכון תוך מספר קליקים. בנוסף, ״תוכנת ההצלבה״ של ליגלאפ מסייעת למשרד לבדוק פעמיים בשנה האם כלל לקוחותיו הרלוונטיים מצויים ברשימות ארגוני הטרור או פעילי הטרור בקליק אחד.

6. להשתמש בהגדרות ה״שליטה״ הישנות

הצו מפנה לחוק איסור הלבנת הון לצורך הגדרת בעל השליטה. אולם חשוב לשים לב כי תיקון פקודת מס הכנסה (מס׳ 227) תיקן באופן עקיף את ההגדרות ״בעל השליטה״ ו״אמצעי השליטה״ גם בחוק לאיסור הלבנת הון ומחיל שינויים מהותיים על הגדרות אלה.

מערכת ליגלאפ מספקת אוטומטית את הגדרת ״בעל השליטה ו״אמצעי השליטה״ המעודכנות באשפים הרלוונטיים.

7. לא להגדיר עו״ד אחראי על מילוי החובות במקרה של מספר עורכי דין המטפלים בעסקה במשותף במשרד

באופן כללי, לחובות מכח הצו יש אופי אישי, ועל כל אחד מעורכי הדין המטפלים במשותף בעסקה אחת אחריות אישית. יחד עם זאת, הממונה על נותני שירות עסקי הוציאה לאחרונה הנחייה לפיה בנסיבות בהן מספר עורכי דין מטפלים במשותף בעסקה אחת, רשאי המשרד לקבוע עו״ד אחראי לעמידה בחובות הנוגעות למתן השירות העסקי. על עוה"ד האחראי להכיר לעומק את כל פרטי השירות העסקי הניתן וכן את פרטיו הרלוונטיים של הלקוח בכל שלב של השירות. לעניין ההנחיה, יראו בעורך הדין האחראי כנותן השירות העסקי.
בד בבד, על עורכי הדין המעניקים את השירות בפועל לעדכן את עוה״ד האחראי כאמור בדבר פרטי העסקה, ככל שהם אינם ידועים לו, וכן לעדכנו על שינויים והתפתחויות שחלו בה, כך שעוה״ד האחראי יקבל תמונה מלאה לצורך עמידתו בחובות החוק והצו.

באשף ״שאלון פנימי חלק ב׳ – הערכת הסיכון״ קיימת אפשרות לציון שם עורך הדין הרלוונטי האחראי על העמידה בחובות בנוגע לאותה עסקה.

8. לשמור את מסמכי ״הערכת הסיכון״ יחד עם טפסי ״הכר את הלקוח״

טפסי ״הכר את הלקוח״ כפופים לביקורות של הממונה על נותני שירות עסקי, המוסמכת לדרשם מכל משרד על מנת לוודא כי נותני השירות העסקי מצייתים כהלכה לחוק. בפועל, התקיימו לאחרונה מאות רבות של ביקורות במשרדי עורכי דין ורואי חשבון ע״י מפקחים מטעם הממונה על נותני שירות עסקי ובמהלך הביקורות התבקשו המשרדים להמציא את הטפסים החתומים על ידי לקוחותיהם.

עם זאת, על מסמכי הערכת הסיכון להלבנת הון חל חיסיון ולפיכך, לא ניתן להבנתנו לדרוש להציג מסמכים אלה לרשויות בעת ביקורת. עם זאת – כמובן, שהיה ותבחרו בכך, תוכלו לחשוף את מסמכי הערכת הסיכון באופן מלא או חלקי בזמן פקודה על מנת להוכיח טענות התומכות בהגנתכם.

אשף ״ניהול הסיכון להלבנת הון״ של ליגלאפ מסייע למשרד לבצע את הבדיקות הנדרשות מכח הצו בקשר לסיכון להלבנת הון ו/או למימון טרור באופן מקיף, מהיר ויעיל, הבדיקה תתועד כמפורט בסעיף 7 לעיל.

אין במזכר זה כדי להוות ייעוץ משפטי משום סוג שהוא ו/או כדי להטיל אחריות מכל סוג שהוא על ליגל-אפ בע״מ בכל הקשור ליישום הוראות הרגולציה.

בקש הדגמה של LegalUp היום!