In טפסים וחקיקה

טופס ״הכר את הלקוח״ ליחיד – חוזה ביטוח חיים פתיחת קופת גמל

בהתאם לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע”ז-2017

חלק א':

 • שם פרטי
 • שם משפחה
 • מספר זהות;
 • תאריך לידה:
 • מען – כתובת מלאה
 •  מין:

* זכר

* נקבה

חלק ב':

הכרת הלקוח שמבקש להיות העמית או המבוטח :

מקור הכספים: סוג השירות העסקי המתוכנן להיות מבוצע בשביל הלקוח באמצעות נותן השירות העסקי-

 • עיסוק הלקוח:
 • מטרת פתיחת החשבון:
 • הפעילות המתוכננת בחשבון:
 • תושבות:

*תושב הארץ

*תושב חו״ל

האם אתה / מי מבני משפחתך / שותפך העסקי / בעל שליטה בתאגיד / מוטב למקרה מוות / נהנה / תאגיד המצוי בשליטתך הינם איש ציבור זר?

 1. מהי זיקתך לישראל?
 2. האם אתה תושב חוץ?
 • כן
 • לא

אם התשובה היא חיובית, האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) (נא לסמן):

 • איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ
 • ראש מדינה
 • נשיא המדינה
 • ראש העיר
 • שופט
 • חבר פרלמנט
 • חבר ממשלה
 • קצין צבא בכיר
 • קצין משטרה בכיר
 • תפקיד ציבורי בכיר אחר (נא לפרט)

לגבי מי שהוא בעל עסק בלבד:

 • סוג עסקיו של בעל העסק:

לגבי מי שהוא תושב חוץ בלבד:

זיקה לישראל:

 • עובד בישראל
 • קרובי משפחתי מתגוררים בישראל
 • אזרח ישראלי
 • מנהל עסקים בישראל
 • משקיע בישראל
 • מבקר בישראל בתדירות גבוהה
 • אין זיקה לישראל

הריני מצהיר/ה בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן

הריני מתחייב/ת לדווח על כל שינוי בהצהרתי זו  

 •  שם פרטי:
 •  שם משפחה:
 •  מס' זהות:

***אין במזכר זה כדי להוות ייעוץ משפטי משום סוג שהוא ו/או כדי להטיל אחריות מכל סוג שהוא על ליגל-אפ בע״מ בכל הקשור ליישום הוראות הרגולציה.

בקש הדגמה של LegalUp היום!