In

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ז-2017

הכרת הלקוח

  1. (א)  לא יתקשר גוף מוסדי בחוזה ביטוח חיים ולא יפתח חשבון בלא שזיהה את מי שמבקש להיות העמית או המבוטח ובלא שביצע לגביו הליך של הכרת הלקוח, לפי מידת הסיכון שלו להלבנת הון ולמימון טרור. גוף מוסדי יערוך רישום של פרטי הליך הכרת הלקוח; לעניין זה, "הכרת הלקוח" – בין השאר, בירור מקור הכספים, עיסוקו, מטרת כריתת החוזה או פתיחת החשבון והפעילות המתוכננת בו; לגבי תושב חוץ – גם בירור זיקתו לישראל, וכן בירור אם הוא, המוטב למקרה חיים, המוטב למקרה מוות או הנהנה הוא איש ציבור זר; לגבי מי שהוא בעל עסק – גם סוג עסקיו.

      (ב)  לא יתקשר גוף מוסדי בחוזה ביטוח חיים ולא יפתח חשבון שהמבוטח או העמית בו או הנהנה, לפי העניין, הוא איש ציבור זר, אלא אם כן התקבל אישור לכך מנושא משרה בגוף המוסדי; מתן אישור כאמור ייבחן לפי מידת הסיכון של המבוטח או העמית להלבנת הון ולמימון טרור; התברר במהלך ההתקשרות כי המבוטח או העמית או הנהנה הוא איש ציבור זר, לא יעשה הגוף המוסדי פעולה בחוזה ביטוח חיים או בחשבון, למעט פעולה שהיא משיכה של כספים או העברת כספים לגוף מוסדי אחר, עד לקבלת אישור כאמור להמשך ההתקשרות.

      (ג)   ליישום סעיף זה, יפעל גוף מוסדי לפי הוראות הממונה מכוח סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח או לפי סעיף 39(ב) לחוק קופות גמל, לפי העניין.

      (ד)  בירור היותו של אדם איש ציבור זר, יכול שייעשה לפי טופס שיקבע הממונה.

חובת בדיקה אל מול הרשימה

  1. גוף מוסדי יבדוק אל מול הרשימה –

(1)  אם מצויים בה שם או מספר זהות של בעל פוליסה, מבוטח, עמית, מיופה כוח, מוטב למקרה חיים, מוטב למקרה מוות שהוא מוטב בלתי חוזר או מוטב למקרה מוות שפרטיו מצויים במאגר המידע הממוחשב שהוקם לפי סעיף 17(א), נהנה ובעל שליטה (להלן יחד – מקבל שירות לבדיקה), בכל חוזי ביטוח החיים או החשבונות המנוהלים אצלו; בדיקה כאמור תבוצע לכל הפחות בסופו של כל רבעון;

(2)  אם שמו של עושה פעולה כאמור בסעיף 3(ז) מצוי בה;

(3)  אם שמותיהם של צדדים לפעולה בחוזה ביטוח חיים או בחשבון, למעט אלה המנויים בפסקה (1), מצויים ברשימה; בפסקה זו, "פעולה" – העברת כספים מישראל למדינה או לטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה או העברת כספים לישראל ממדינה או טריטוריה כאמור, לרבות באמצעות תשלום שיקים שהציג או שמשוכים על מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור.