In

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א-2010

"הליך הכרת הלקוח" – בין השאר, בירור מקור הכספים המופקדים בחשבון המנוהל, עיסוקו, מטרת פתיחת החשבון המנוהל, הפעילות המתוכננת בחשבון; לגבי תושב חוץ – גם בירור זיקתו לישראל; האם הלקוח או הנהנה בחשבון הוא איש ציבור זר; לגבי איש ציבור זר שמנהל התיקים סיווג אותו ברמת סיכון גבוהה להלבנת הון ולמימון טרור – גם בירור מקור משאביו הפיננסיים; לגבי מי שהוא בעל עסק – גם בירור סוג עסקיו;

  1. (א) לא יתקשר מנהל תיקים לשם ניהול חשבון מנוהל, בלא שזיהה את מי שמבקש להיות לקוח ובלי שקיים לגביו הליך של הכרת הלקוח, לפי מידת הסיכון של הלקוח להלבנת הון ולמימון טרור; מנהל התיקים יערוך רישומים של פרטים כאמור.

(ב) לא יתקשר מנהל תיקים לשם ניהול חשבון מנוהל שבעליו או הנהנה בו הוא איש ציבור זר, אלא אם כן התקבל אישור לכך מנושא משרה במנהל התיקים, לרבות מי שכפוף ישירות למנהל הכללי; מתן אישור כאמור ייבחן לפי מידת הסיכון של איש הציבור הזר להלבנת הון ולמימון טרור; התברר במהלך ההתקשרות כי הלקוח או הנהנה בחשבון הוא איש ציבור זר, לא יבצע מנהל התיקים פעולה בחשבון עד לקבלת אישור כאמור להמשך ההתקשרות; בסעיף זה, "נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

(ג) מנהל תיקים יבצע בקרה שוטפת בהתייחס להליך של הכרת הלקוח שביצע עם תחילת ההתקשרות, לפי מידת הסיכון של הלקוח להלבנת הון ולמימון טרור וכן בהתאם לאופי פעילות הנחזית להיות בלתי רגילה בחשבון מנוהל, ויעדכן את רישומיו לפי זה; התעורר ספק ביחס לזהות לקוח או לאמיתות מסמכי הזיהוי המצויים בידי מנהל התיקים, יבצע מנהל התיקים הליך הכרת לקוח פעם נוספת לפי מידת הסיכון של הלקוח ותוך נקיטת אמצעים סבירים.

(ד) מנהל תיקים לא ינהל חשבונות בשמות בדויים או חשבונות ממוספרים.

(ה) בירור היותו של אדם איש ציבור זר, יכול שייעשה לפי טופס שיפרסם הממונה.

15. מנהל תיקים יבדוק אל מול הרשימה אם מצוי בה שם או מספר זהות של לקוח, מיופה כוח, נהנה או בעל שליטה, בכל החשבונות המנוהלים אצלו; בדיקה כאמור תיערך כל אימת שהוסף ארגון או אדם לרשימה או הוסף לחשבון לקוח, מיופה כוח, נהנה או בעל שליטה.