In

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים), תשס"ב-2001

רישום פרטי הזיהוי

  1. (א)  לא יתקשר מנהל תיקים לשם ניהול חשבון מנוהל, בלא שירשום לגבי מי שמבקש להיות לקוח את פרטי הזיהוי המפורטים להלן ויאמתם כמפורט בסעיף 3:

(1)   שם;

(2)   מספר זהות;

(3)   ביחיד – תאריך לידה ומין; בתאגיד – תאריך התאגדות;

(4)   מען.

       (ב)  לא יתקשר מנהל תיקים לשם ניהול חשבון מנוהל בלא שירשום לגבי נהנה, את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו-(2); רישום הפרטים ייעשה על פי ההצהרה כאמור בסעיף 4.

       (ג)   לא יתקשר מנהל תיקים עם תאגיד לשם ניהול חשבון מנוהל לתאגיד בלא שירשום לגבי בעלי השליטה בו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו-(2); רישום הפרטים ייעשה על פי ההצהרה כאמור בסעיף 4.

       (ד)  לא יקבל מנהל תיקים ייפוי כוח נוסף או חדש על אלה הקיימים אצלו בחשבון מנוהל בלא שירשום –

(1)   לגבי מי שמבקש להיות לקוח, את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א) ויאמתם כמפורט בסעיף 3;

(2)   לגבי נהנה, את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (ב);

(3)   לגבי בעל שליטה בתאגיד, את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (ג).

       (ה)  התקשרות לשם ניהול חשבון מנוהל וכן הוספת לקוח, הוספת נהנה, והוספת בעל שליטה, תלווה בהצהרה כאמור בסעיף

  1. חבר בורסה יבדוק אל מול הרשימה –

(1) אם מצוי בה שם או מספר זהות של בעל חשבון, מורשה חתימה, נהנה ובעל שליטה, בחשבונות המנוהלים אצלו; בדיקה כאמור תיערך כל אימת שהוסף ארגון או אדם לרשימה או הוסף לחשבון בעלים, מורשה חתימה, נהנה או בעל שליטה;

(2) אם שמו של מבצע פעולה כאמור בסעיף 3(ו) ו-(ז) מצוי ברשימה;

(3) אם שמותיהם של צדדים לפעולה, למעט אלה המנויים בפסקה (1), מצויים ברשימה; לעניין זה, "פעולה" – כל אחת מאלה:

(א) העברה אלקטרונית מישראל לחוץ לארץ ומחוץ לארץ לישראל או שמקורה ויעדה אינם בישראל ואולם בוצעה דרך ישראל;

(ב) העברה מישראל למדינה או לטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה, לרבות באמצעות תשלום שיקים שהציג מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור; נפרע בפסקת משנה זו הוא מי שרשום כבעל חשבון ברשומה האלקטרונית שצירף מוסד פיננסי כאמור להצגת השיקים;

(ג) העברה ממדינה או מטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה לישראל, לרבות באמצעות תשלום שיקים שמשוכים על מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור;

(4) האמור בפסקה (3) לא יחול על העברות כאמור בפסקאות משנה (ב) ו-(ג) בה, אם חבר הבורסה קיבל את ההוראה לביצוע העברה מאת מוסד ציבורי, חבר בורסה אחר, תאגיד בנקאי או בנק ישראל, בין בעבורם ובין בעבור לקוחותיהם.