טופס הכרת הלקוח לנותני שירותי אשראי ונותני שירות בנכס פיננסי

במסגרת המאבק נגד הלבנת הון ומימון טרור בארץ ובהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים, הוטלו על נותני שירותי אשראי

ונותני שירות בנכס פיננסי חובות שונות, אשר מטרתן למנוע הענקת השירות המבוקש כאשר יש בו סיכון להלבנת הון

או מימון טרור.

בין חובות אלו נכללת החובה לבצע הליך הכרת לקוח והערכת סיכון למקבלי השירות. לצורך כך, על מקבל השירות למלא טופס הכרת הלקוח, שישמש בסיס לביצוע הערכה

של מידת הסיכון להלבנת הון או מימון טרור הכרוך במתן השירות.

להלן נוסח מוצע לטופס הכרת הלקוח, לשימוש אונליין או הורדה חינם בפורמט וורד.

השימוש במערכת Legalup מאפשר לנותן השירות לשלוח ללקוח קישור לשאלון דיגיטלי חכם, המנחה את הלקוח לאורך מילוי השאלון,

ומציג לו רק את השאלות הרלוונטיות לנתוניו האישיים ולשירות שהוא מבקש לקבל.

בסוף מילוי השאלון, המערכת מפיקה אוטומטית מסמך מלא עם תשובות הלקוח, חתום דיגיטלית.

לא עוד מילוי שגוי, שדות ריקים, מילוי קטגוריות לא רלוונטיות ו"בזבוז" זמן בהסברים חוזרים ונשנים ללקוחות.

 רוצים להתנסות במערכת?

צרו עמנו קשר

תאריך מילוי:  ‏__________________

 

טופס הכרת הלקוח

 בהתאם לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ח-2018

 

 • רישום פרטי זיהוי של לקוח שהוא אדם פרטי:

שם מלא: __________________________________________

מספר זהות: ________________________________________

תאריך לידה: ________________________________________

מין: ______________________________________________

כתובת מלאה: ________________________________________

עיסוקו של הלקוח: ____________________________________

היקף הכנסה שנתי: ____________________________________

האם סורב בעבר מקבלת אשראי או מקבלת שירות בנכס פיננסי, מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון ומימון טרור? ____________

האם הלקוח הוא תושב חוץ? * ____________________________

* אם התשובה לשאלה זו חיובית, על הלקוח למלא "טופס איש ציבור זר" בנוסח המופיע בתוספת לצו ומצורף כנספח א' לטופס זה.

 

 • רישום פרטי זיהוי של לקוח שהוא תאגיד:

שם מלא של התאגיד: ___________________________________

מספר ח.פ: ___________________________________________

תאריך התאגדות: _______________________________________

כתובת מלאה של התאגיד: ________________________________

סוג העסק (אם מקבל השירות הוא עצמו עסק למתן שירותים פיננסיים או עסק אחר שמצריך רישוי, יש לציין זאת ולצרף את הרישיון שניתן): _______________________________

היקף הכנסה שנתי: ______________________________________

האם הלקוח סורב בעבר מקבלת אשראי או מקבלת שירות בנכס פיננסי, מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון ומימון טרור? _____________________________________________

פרטי מנכ"ל התאגיד: שם מלא _______________________ מספר זהות _____________________________

האם אחד או יותר מבעלי השליטה בתאגיד הוא תושב חוץ?* _______________________________________

* אם התשובה לשאלה זו חיובית, על בעל/י השליטה למלא "טופס איש ציבור זר" בנוסח המופיע בתוספת לצו ומצורף כנספח א' לטופס זה.

 

 •  רישום פרטי זיהוי של מיופה כח מטעם תאגיד / מטעם אדם פרטי (ככל שהפעולה מבוצעת על ידי מיופה כח):

שם מלא: _________________________________________

מספר זהות: _______________________________________

כתובת מלאה: _____________________________________

 

 • מידע אודות השירות המבוקש

1. מה סוג השירות המבוקש?

(יש להתאים את שאלות ההמשך מטה לסוג השירות המבוקש – ישנן שאלות הרלוונטיות למתן שירות אשראי ושאלות הרלוונטיות למתן שירות פיננסי)

________________________________________________________________________________________

 

2. מה היקף ומטרת האשראי המבוקש?

(לדוג' – רכישת דירת מגורים, רכישת מניות בחברה, רכישת רכב וכד')

________________________________________________________________________________________

 

3. מהו מקור החזר האשראי?

(לדוג' – שכר דירה)

 ________________________________________________________________________________________

 

4. מהו מקור הנכסים הפיננסיים שלגביהם ניתנים השירותים?

(רלוונטי למתן שירות פיננסי ופחות למתן שירות אשראי) 

________________________________________________________________________________________

 

5. מהי זיקתו של מקבל האשראי אל מי שהתחייב להחזיר את האשראי או מי שמבקש להחזיר את האשראי?

(רלוונטי למתן שירותי אשראי)

________________________________________________________________________________________

 

6. האם במסגרת השירות המבוקש עתידים לעבור נכסים פיננסיים למדינה אחרת? אם כן, אנא פרטו לאיזו מדינה:

________________________________________________________________________________________

 

 

 • פרטי הערבים להחזר האשראי

(בעסקאות שבהן נדרשים ערבים. יש להוסיף שורות אם יש יותר מערב אחד)

שם הערב: _______________________________________________

מספר זהות: ______________________________________________

כתובת מלאה: ____________________________________________

 

 • פרטים אודות הנהנה מקבלת השירות

(נוסף על השאלות שלהלן, יש למלא "טופס הצהרת מקבל שירות" בנוסח המופיע בתוספת לצו ומצורף כנספח ב' לטופס זה)

האם השירות מבוקש עבור אדם/תאגיד אחר? ___________________________________________________

אם התשובה חיובית, יש לענות על השאלות הבאות, ביחס לנהנה מקבלת השירות:

 1. אנא פרט מה הזיקה בינך לבין הנהנה מהשירות המבוקש: ___________________________________
 2. האם הנהנה סורב בעבר מקבלת אשראי או מקבלת שירות בנכס פיננסי, מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון ומימון טרור? ___________________________________
 3. האם הנהנה הוא תושב חוץ?* _____________________________________________

* אם התשובה לשאלה זו חיובית, על הנהנה למלא "טופס איש ציבור זר" בנוסח המופיע בתוספת לצו ומצורף כנספח א' לטופס זה.

 

הריני מצהיר/ה בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה מלא ומהימן, ואני מתחייב/ת לדווח על כל שינוי בהצהרתי זו.

תאריך: __________________                  שם: __________________                         חתימה: __________________

 

צירוף מסמכים:

כל מסמכי הזיהוי צריכים להיות מקוריים או העתק נאמן למקור המאומת בידי הרשות שהנפיקה את מסמך המקור/ עורך דין/נותן השירות או מי מטעמו/נציג דיפלומטי או קונסולרי בחו"ל.

 

 • עבור יחיד – יש לצרף תעודת זהות או העתק מאושר שלה / תעודת עולה / רישיון נהיגה / דרכון (ככל שמדובר בתושב חוץ ניתן לדרוש תעודת מסע או כרטיס מגנטי שהנפיק המינהל האזרחי), ולאמת את מסמך הזיהוי הנ"ל אל מול מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות.
 • עבור חברה – יש לצרף תעודת רישום, עותק ממסמכי היסוד של התאגיד ונסח פרטי התאגיד במרשם המתאים. לגבי תאגיד שאינו רשום בישראל, יש לקבל מסמך המעיד על רישומו ומכיל את פרטי הזיהוי הנדרשים, או אישור עו"ד לעניין פרטים אלו.
 • במקרה שהפעולה מבוצעת על ידי מיופה כח – ההגדרה של מקבל שירות כוללת גם מיופה כוח. לפיכך, יראו במיופה כוח כמקבל שירות. מיופה כוח הוא מי שמקבל השירות ייפה את כוחו לפעול מטעמו, בין אם מקבל השירות הוא יחיד ובין אם לאו. יש לקבל העתק של כתב יפוי הכח, כתב נאמנות או החלטת האורגן המוסמך בתאגיד.

 

 

נספח א'

טופס איש ציבור זר

כפי שמופיע בתוספת השניה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ח-2018

 

 1. מהי זיקתך לישראל? ____________________________________
 2. האם אתה תושב חוץ? ___________________________________
 3. האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)?

         __ איני בעל תפקיד בכיר

         __ ראש מדינה

         __ נשיא מדינה

         __ ראש עיר

         __ שופט

         __ חבר פרלמנט

         __ חבר מפלגה בכיר

         __ חבר ממשלה

         __ קצין צבא בכיר

         __ קצין משטרה בכיר

         __ נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית

         __ בעל תפקיד בכיר בארגון בין-לאומי

         __ תפקיד ציבורי בכיר אחר (נא לפרט)

4. האם יש לך בן משפחה (בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה) שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ? _________

 1. אם התשובה לשאלה 4 היא חיובית, אנא סמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

         __ ראש מדינה

         __ נשיא מדינה

         __ ראש עיר

         __ שופט

         __ חבר פרלמנט

         __ חבר מפלגה בכיר

         __ חבר ממשלה

         __ קצין צבא בכיר

         __ קצין משטרה בכיר

         __ נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית

         __ בעל תפקיד בכיר בארגון בין-לאומי

         __ תפקיד ציבורי בכיר אחר (נא לפרט)

 1. האם אתה פועל בשם תאגיד? ________________________
 2. אם התשובה לשאלה 6 היא חיובית, האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ? אם כן, אנא סמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

         __ ראש מדינה

         __ נשיא מדינה

         __ ראש עיר

         __ שופט

         __ חבר פרלמנט

         __ חבר מפלגה בכיר

         __ חבר ממשלה

         __ קצין צבא בכיר

         __ קצין משטרה בכיר

         __ נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית

         __ בעל תפקיד בכיר בארגון בין-לאומי

         __ תפקיד ציבורי בכיר אחר (נא לפרט)

 1. האם אתה שותף עסקי, יועץ או מינוי אישי של בעל תפקיד ציבורי בחוץ לארץ?
 2. אם התשובה לשאלה 8 היא חיובית, אנא סמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

         __ ראש מדינה

         __ נשיא מדינה

         __ ראש עיר

         __ שופט

         __ חבר פרלמנט

         __ חבר מפלגה בכיר

         __ חבר ממשלה

         __ קצין צבא בכיר

         __ קצין משטרה בכיר

         __ נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית

         __ בעל תפקיד בכיר בארגון בין-לאומי

         __ תפקיד ציבורי בכיר אחר (נא לפרט)

 

נספח ב'

נוסח הצהרת מקבל שירות

 כפי שמופיע בתוספת השלישית לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ח-2018

 

אני [שם מלא], בעל מס' זהות ________________,  מצהיר בזה כי:

(א)          אני מבקש לקבל את השירות בעבור עצמי בלבד.

(ב)          אני מבקש לקבל את השירות בעבור נהנה.

(ג)           קיים נהנה, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים; הסיבה לכך

אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.

(ד)          הנהנים מהשירות שניתן בעבורי הם:

שם: _____________ מס' זהות: _____________ תאריך לידה/התאגדות*: _____________ מין*: _____________ מען*: _____________

שם: _____________ מס' זהות: _____________ תאריך לידה/התאגדות*: _____________ מין*: _____________ מען*: _____________

שם: _____________ מס' זהות: _____________ תאריך לידה/התאגדות*: _____________ מין*: _____________ מען*: _____________

* נדרש אם אין לנותן שירות מספר זהות לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו.

 

לגבי מקבל שירות שהוא תאגיד:

(ה)          אין בעל שליטה בתאגיד.

(ו)           בעלי השליטה בתאגיד הם:

שם: _____________ מס' זהות: _____________ תאריך לידה/התאגדות*: _____________ מין*: _____________ מען*: _____________

שם: _____________ מס' זהות: _____________ תאריך לידה/התאגדות*: _____________ מין*: _____________ מען*: _____________

שם: _____________ מס' זהות: _____________ תאריך לידה/התאגדות*: _____________ מין*: _____________ מען*: _____________

* נדרש אם אין לנותן שירות מספר זהות לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו.

 

אני מתחייב להודיע לנותן השירות בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל; ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי-מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק, מהווה עבירה פלילית.

תאריך ____________________                                                             חתימה ____________________

 רוצים להתנסות במערכת?

צרו עמנו קשר